Bảng Giá dành cho Trường học

Khóa học Miễn phí

0


bản quyền

bản quyền học viên 5

Đánh giá học viên Giới hạn

Truy cập trò chơi Giới hạn

Kịch bản Tiêu chuẩn

Cộng đồng

Hỗ trợ Không

Khóa học Nhỏ

75


bản quyền

Bản quyền học viên 6-25

Đánh giá Học viên Đầy đủ

Truy cập trò chơi Đầy đủ

Kịch bản Tiêu chuẩn

Cộng đồng Simbound EdTech

Hỗ trợ Chuyên dụng

Khóa học Tiêu chuẩn

60


bản quyền

Bản quyền học viên 26-50

Đánh giá học viên Đầy đủ

Truy cập trò chơi Đầy đủ

Kịch bản Tiêu chuẩn

Cộng đồng Simbound EdTech

Hỗ trợ Chuyên dụng

Khóa học Lớn

50


bản quyền

Bản quyền học viên 51-100

Đánh giá học viên Đầy đủ

Truy cập trò chơi Đầy đủ

Kịch bản Duy nhất

Cộng đồng Simbound EdTech

Hỗ trợ Chuyên dụng

Bảng giá có giá trị với phiên bản Standard Simbound

(Phiên bản Sense Simbound có giá cao hơn)

Bản quyền học viên có giá trị để hoàn thành trò chơi mô phỏng tiêu chuẩn của một cá nhân tại một thời điểm. Bảng giá dành cho Trường học được hỗ trợ từ Simbound. Xin lưu ý rằng thuế VAT có thể được áp dụng cho khách hàng ở châu Âu. Các Dịch vụ đào tạo phần mềm được bán riêng.

Khách hàng Doanh nghiệp

giá từ

175


bản quyền